Author admin

เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICU โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (5 อัตรา)

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือฯ มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนหลายอัตรามาร่วมงาน ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ICU ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจำนวน: 5 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง พยาบาล ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ชอบงานบริการ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 มีประสบการณ์ ICU/CCU อย่างน้อย 1 ปี มีใบผ่านการอบรมเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สวัสดิการรักษาฟรี สำหรับพนักงานเเละเจ้าหน้าที่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลด 50% สำหรับญาติสายตรง…

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time) และสัญญาจ้าง (Part-time)สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด) สมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ➤ พยาบาลวิชาชีพ (OPD) รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย ➤ พยาบาลวิชาชีพ (ICU) รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย ➤ พยาบาลวิชาชีพ (ER) รายละเอียดงาน…

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (OPD) ลักษณะงาน: งานประจำ (Full time) ประสบการณ์ขั้นต่ำ: 1 ปี สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด) รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค 2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัครงาน: เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว สวัสดิการ…

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเภสัชกร (400 อัตรา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กว่า 400 อัตรา ในแต่ละจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วในเวลาที่กำหนด (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 15:00น) รายละเอียดการ รับสมัครบุคคลตำแหน่งเภสัชกร รวมทุกจังหวัดจำนวน 400 อัตรา เงินเดือน 20,540 – 22,750 บาท คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำหว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หลักเกณฑ์การเลือกสรรและวิธีการประเมิน คะแนนจากการสอบเพื่อวัดความรู้เพื่อขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (30 คแนน) คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ (70 คะแนน) ช่องทางการสมัครสอบ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข www.moph.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 9…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2564 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลากกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 3. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา…

จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ กดอะไร? วิธีเช็คเบอร์ตัวเองง่ายๆ ได้ทุกเครือข่าย AIS, Dtac, TrueMoveH

วิธีเช็คเบอร์มือถือด้วยตัวเองง่ายๆ ได้ทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS, Dtac, TrueMoveH, my By CAT และ TOT 3G คงมีหลายๆ คนที่มักจะจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ หรืออาจจะไม่แน่ใจว่าจำได้ถูกต้องหรือไม่ อย่างเช่นเวลาที่จะเติมเงิน แต่กลับจำเบอร์ไม่ได้ กลัวว่าจะกดเบอร์ผิด วันนี้ khonlung.com จะมาบอกวิธีเช็คเบอร์ว่ากดอะไร เช็คง่าย เช็คฟรี ทุกเครือข่ายดังนี้ วิธีเช็คเบอร์มือถือด้วยตัวเอง เช็คเบอร์ AIS (เอไอเอส) 12Call วันทูคอล กด *545# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ Dtac (ดีแทค) กด *102# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ TrueMove H (ทรูมูฟ เอช) กด *933# แล้วกดโทรออกรอรับข้อความแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เช็คเบอร์ my By CAT (มาย บาย แคท) กด *99#…

1 3 4 5