โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลายอัตรา)

Share

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร ประจำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการ
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จำนวน: หลายอัตรา
เงินเดือน: เริ่มต้น 15,060 บาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่างพิมพ์โต้ตอบเอกสารจดหมายของผู้บริหาร
 • ดูแล รับผิดชอบแฟ้มงานเข้า-ออก ก่อนเสนอผู้บริหารและจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • จัดเตรียมเอกสาร จดหมายเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
 • จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
 • ประสาน ติดต่อนัดหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)
 3. มีบุคลิกภาพที่ดี
 4. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้และมีทัศนคติเชิงบวก
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านงานเลขานุการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • เอกสารแนะนำตัว CV / ประวัติการทำงาน / หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ช่องทางการสมัคร

สมัครและส่งเอกสารทั้งหมดผ่าน >> KCMH JOBs (ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์02 – 256 – 4000 ต่อ 3777 หรือ 02-256-4408

งานทั้งหมด >> คลิก <<