Browsing: โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ICN, OPD, LRD, IPD, ERD (หลายอัตรา)

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองนนทบุรีจำนวน: หลายอัตราที่ตั้ง: เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ➤ ตำแหน่ง : พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN) รายละเอียดงาน: ร่วมกำหนดนโยบาย/มาตรการ แผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งานค้นหา งานเฝ้าระวังและงานสอบสวนโรค งานสอน นิเทศ ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ป่วยและบุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญาญาตรี พยาบาลศาสตร์ จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระยะยาว 4 เดือน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล : การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1…