Browsing: สมัครงานสำนักอนามัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2564 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลากกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 3. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา…