Browsing: สมัครงานราชการ

โรงพยาบาลพระราม 2 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ OPD

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ OPD รูปแบบงาน : งานประจำสถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาล PMG (พระราม 2)รายได้ : 20,000 – 25,000 บาทจำนวนที่รับ : 4 อัตรา รายละเอียดงาน: ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวมปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาลกำกับดูแล และนิเทศผู้ช่วยพยาบาล (PN) และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพบริหารจัดการภาระงาน /บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์อย่างเหมาะสมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในงาน และเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานให้หัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ตรวจการพยาบาลทราบ คุณสมบัติผู้สมัคร: เพศชาย / หญิงอายุ 25-35 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีประสบการณ์ 1 – 2 ปี สวัสดิการ: ประกันสังคมสิทธิการเบิกค่าทันตกรรมค่าทำงานล่วงเวลารักษาพยาบาลครอบครัวทันตกรรมเบี้ยขยันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรับเงินเดือนประจำปี วิธีการสมัคร: สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อชื่อผู้ติดต่อ :…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-21 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ 2/2564 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลากกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 3. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา…