Browsing: งานสภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หลายอัตรา)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นบุคลากร ประจำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายเลขานุการลักษณะงาน : งานประจำ (Full time)สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน: หลายอัตราเงินเดือน: เริ่มต้น 15,060 บาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการผู้บริหาร ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย ร่างพิมพ์โต้ตอบเอกสารจดหมายของผู้บริหาร ดูแล รับผิดชอบแฟ้มงานเข้า-ออก ก่อนเสนอผู้บริหารและจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดเตรียมเอกสาร จดหมายเชิญประชุม และจัดทำรายงานการประชุม จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประสาน ติดต่อนัดหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร…