โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ หลายตำแหน่ง

Share

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล หลายอัตรา ในตำแหน่งต่อไปนี้

ลักษณะงานงานประจำ (Full time)
ประสบการณ์ขั้นต่ำไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย , บางพลัด)

พยาบาลวิชาชีพ (จบใหม่)

รายละเอียดงาน :
1. ปฏิบัติงานพยาบาลในแผนกที่ได้รับคัดเลือก ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว


วิสัญญีพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
2. ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
3. จัดเตรียมการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
4. เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือในการผ่าตัดที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

รายละเอียดงาน :
1. ประเมินผู้รับบริการและเตรียมความพร้อม เพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
2. ดูแลเรื่องโรคและหัตถการที่ต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
3. จัดเตรียมการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย
4. เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือในการผ่าตัดที่ซ้ำซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด


พยาบาลวิชาชีพ (ER)

รายละเอียดงาน :
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย

รายละเอียดงาน :
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้านการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา ตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย และญาติก่อนทำหัตถการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วย


IC Nurse

ประสบการณ์ขั้นต่ำ : 2 ปี
รายละเอียดงาน :
1. วางระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม
2. กำหนดแผนงาน แนวทาง เพื่อวางกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. จัดทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ของพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในหอผู้ป่วย
5. สอบสวนการระบาดและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
6. รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานตัวชี้วัด ประเด็นปัญหาที่พบ ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์สาเหตุกรณีที่เป็น Sentinel event เพื่อนำประเด็นปัญหาที่พบมาปรับปรุงและแก้ไข
7. ประเมินความเหมาะสมของน้ำยาทำลายเชื้อ ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรใช้อย่างเหมาะสม
8. จัดการนิเทศ และและอบรม ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
10.ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่บุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านงาน ICN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความมุ่งมั่น อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
4. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel เป็นต้น) เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยพยาบาล (IPD)
ผู้ช่วยพยาบาล (ICU)
ผู้ช่วยพยาบาล (OPD)
ผู้ช่วยพยาบาล (จบใหม่)
ผู้ช่วยพยาบาล (ER)

รายละเอียดงาน :
ให้การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาล ภายใต้ความรับผิดชอบของพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-419-1917
Email : recruit@siphhospital.com
Facebook : SiPH Career
เว็บไซต์ : SiPH Career


ดูงานอื่นๆ >> คลิก <<