เว็บไซต์ฅนลุงดอทคอม ร่วมกับเพจสอบราชการ ติวฟรี สำหรับน้องๆผู้สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พื้นที่ชายแดนภาคใต้)

          เงื่อนไขการสมัครติว
1.เป็นผู้สมัครสอบไว้กับ
กรมการพัฒนาชุมชน แล้วเท่านั้น
2.ผู้สมัครติว ต้องส่งข้อมูลดังนีั
      1) ชื่อ นามสกุล
      2) สถานที่ทำงานปัจจุบัน ตำแหน่ง
      3) ถ่ายภาพหรือสแกนใบสมัครที่มีรูปและเลขประจำตัวสอบ โดยส่งไปใน Line ที่จะใช้ในการติวสอบ

4.สมัครไปที่ Line Id     GOVTHAI     เมื่อมีการตรวจสอบแล้วจะนำเข้าห้องกลุ่มไลน์ติวสอบกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
     เริ่มรับสมัครบัดนี้จนถึงวันที 8 มกราคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
5. การติวจะดำเนินการผ่าน Line กลุ่มติวสอบกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งจะพาน้องเข้ากลุ่มติวต่อไป
โดยวิธีการบรรยายสดตามตารางเวลาข้างล่าง

การดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด เป็นการบริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (เป็นวิทยาทาน)

 
     
 
วัน เวลา

ตารางการบรรยายและฝึกการทำแนวข้อสอบ

วิทยากร
 
9 มค.63 เวลา 19.30- 22.00 น. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 และ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
10 มค.63 เวลา 19.30- 22.00 น. พรบ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2553 และ ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
11 มค.63 เวลา 19.30- 22.00 น. ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ 2544 ฅนลุง ดอทคอม ฟรี
12 มค.63 เวลา 19.30-22.00 น. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน และเก็บตกทั่วไป ฅนลุง ดอทคอม ฟรี