สมาชิก ประเภท vip นอกจากจะได้เข้าทำแนวข้อสอบตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ขณะนี้ "ฅนลุงดอทคอม" บริการส่งข่าวการสอบของหน่วยงานราชการให้สมาชิก ได้ทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  1. สิทธินี้เรียกว่า "บริการแจ้งข่าวสารการสอบเข้ารับราชการ"
  2. บริการนี้ให้สิทธิ เฉพาะสมาชิก VIP เท่านั้น
  3. ผู้สมัครเป็นสมาชิก VIP จะได้รับสิทธิทันที และมีอายุในการได้รับบริการสิทธิพิเศษนี้ 1 ปี นับแต่วันได้สิทธิสมาชิก VIP
  4. ข่าวสารการสอบจะเป็นข่าวการสอบเฉพาะสอบเข้ารับราชการที่ส่วนราชการต่าง ๆ เปิดสอบเท่านั้น
  วิธีการแจ้งข่าวสารการสอบ ของ "ตนลุงดอทคอม" มีดังนี้
  สมาชิก VIP ต้องแสดงความจำนงให้ทาง "ฅนลุงดอทคอม" แจ้งข่าวสารการสอบ ตามแบบฟอร์มแสดงความจำนง ข้างล่างนี้
  ทีมงาน "ฅนลุงดอทคอม" จะแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน หรือ ผ่านทางอีเมล์ของท่านแล้วแต่ท่านจะกำหนด
  ขอย้ำบริการนี้ ฟรี ! โดยสมาชิก VIP ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบริการนี้อีก
   
   
 
แบบฟอร์มแสดงความจำนง แจ้งข่าวสารการสอบ ของสมาชิก VIP
     
1
สรรพนาม ): 
* เช่น นาย นาง นางสาว
2
ชื่อ: 
*
3
นามสกุล: 
*
4
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ : 
เช่น บริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต อนุปริญญา ปวส(บัญชี) ปวช.(ก่อสร้าง) เป็นต้น
 
ระบุ ช่องทางที่จะให้ส่งข่าวสาร (ทางใดทางหนี่งหรือทั้ง 2 ทางก็ได้)
5
ทางหมายเลขโทรศัพท์: 
เช่น 0810123456 (พิมพ์ติดต่อกันไม่เว้นวรรค)
6
ทาง E-mail: 
เช่น somsak@hotmail.com