กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเปฺ็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3-27 กพ. 63 (ทาง Internet)

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง จพง.ราชทัณฑ์ปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7-28 กพ. 63 (ทาง Internet)

สนง.กพ. รับสมัครสอบ ภาค.ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 รับสมัคร 6-27 กพ.2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม) รายละเอียด (ทาง Internet)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ 20 มค.-7 กพ.63 (ทาง Internet)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 16-29 มค.63 (ทาง Internet)

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ในกรมราชทัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 2-10 มค.63 (ทาง Internet)

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งต่าง ๆ ประเภทวิชาการและทั่วไป ระดับปฎิบัติการและปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 4-24 มค.63 (ทาง Internet)

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ จพง.ชั่งตวงวัดปฎิบัติงานและ จพง.ธุรการปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 23 ธค.62- 15 มค.63 (ทาง Internet)

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 ธค.62- 9 มค.63 (ทาง Internet)

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการตำแหน่ง นิติกรและ นวก.การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12(17) ธค.62- 10(21)มค.63 (ทาง Internet)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 2 ธค.62- 15 มค.63 (ทาง Internet)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการและประเภททั่วไประดับปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 27 พย.-19 ธค. 2562 (ทาง Internet)

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฎิบัติการและ จพ.สรรพสามิตปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 6-27 ธันวาคม 2562 (ทาง Internet)

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฎิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 (ทาง Internet)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2562 (ทาง Internet)