ตัวอย่าง เมนูสมาชิกประเภท VIPยินดีต้อนรับน้อง XXX XXX ชุดข้อสอบลำดับที่ YYY
สมาชิกประเภท vipadm53
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ
สนง.ศาลปกครอง

คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
ข้อ 1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
ข้อ 2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
        1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลักและแนวสอบภาค ก.
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง จากนั้นระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
  
 
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
ภาค ข.
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. กฎหมายปกครอง
3. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
4. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
5. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
6. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
หมายเหตุ ชุดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเมนูของสมาชิกประเภท VIP (จะเข้าทำได้เฉพาะสมาชิกประเภท VIP )