(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ นิติธรรม บัญญัติกฎ
สมาชิกประเภท vipplm
ภาค ก.รัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1.วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
          ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2551 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 2551 ระบบงานของรัฐสภาและการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายรัฐสภา พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฎิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา กฎ ก.ร. รวมถึงความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

2.วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา การสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา หรือการเขียนเรียงความ

2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก . อบต . กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

<- - - - - - - - - - - -      เชิญทำแนวข้อสอบ โดยคลิ๊กที่ เมนู ซ้ายมือ