ยินดีต้อนรับคุณ   ชุดข้อสอบลำดับที่
สมาชิกประเภท vippol_m61 ตำแหน่งนายตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
ข้อ 1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
ข้อ 2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
        1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลักและแนวสอบภาค ก.
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง จากนั้นระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
          4.หมวดแบบทดสอบ จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาหรือตำแหน่งที่ท่านจะสอบ โดยมีตัวเลือก 1). 2). 3). 4). เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยมีการจำกัดเวลาการทำและมีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ของสมาชิกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่)

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน) เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
๑.๑ ควำมสำมำรถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดหำเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหำทำงสังคม ทำงเศรษฐกิจหรือทำงอื่นที่เหมำะสมแก่กำรทดสอบควำมสำมำรถดังกล่ำว อุปมำอุปไมย กำรประยุกต์ วิธีกำรทำงสถิติกับข้อมูลจริง กำรแก้ปัญหำโจทย์อนุกรม กำรวิเครำะห์ตีควำมจำกรูปภำพ เงื่อนไขภำษำ สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศำสตร์พื้นฐำน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กรำฟ ตำรำง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่ำงๆ
๑.๒ ภำษำไทย จำนวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและควำมเข้ำใจภำษำ ได้แก่ ทักษะกำรใช้ภำษำ ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรใช้ถ้อยคำสำนวน กำรใช้คำให้ตรงกับควำมหมำย กำรใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และควำมนิยม กำรวิเครำะห์ สรุปควำมหรือตีควำมจำกข้อควำมสั้นๆ หรือบทควำมกำรพิจำรณำเลือกใช้ภำษำในรูปแบบต่ำงๆ จำกข้อควำมสั้นๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก
๒.๑ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟท์เพำเวอร์พอยต์ (Microsoft
PowerPoint) กำรติดต่อสื่อสำรค้นหำข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำรเขียนและกำรใช้
จดหมำยทำงอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ จำนวน ๒๐ ข้อ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๓ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับ กำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม (Reading for Comprehension)
คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้ำงของประโยคต่ำง ๆ (Structure Sentence) หลักไวยำกรณ์
(Grammar) และกำรสนทนำ(Conversation) เป็นต้น
๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ
ทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และควำมรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินชีวิตในสังคม


<- - - - - - - - - -เชิญเลือกทำแนวข้อสอบ ทางด้านซ้ายมือได้ตามสะดวก
  คำเตือน     น้อง ๆ สมาชิก VIP หาก username และ password ของน้องเปิดใช้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ทางระบบจะทำการปิดการใช้ทันที่ โดยถือว่าได้นำไปให้บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิใช้