(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)
สอบเลื่อนระดับ 6 และ 7 กรมที่ดิน
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


ยินดีต้อนรับคุณ ทองแท้ ชอบราชการ
สมาชิกประเภท vip 7cpland
แนวข้อสอบกฎหมายเฉพาะ

. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (แนวข้อสอบ เกี่ยวกับ พรบ. )


1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พุทธศักราช 2550
2. พ . ร . บ .ระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ .2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ . ร . บ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ . ศ .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.พ . ร .บ.ปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ . ศ .2546
6. พ . ร . บ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ .2539
7. พ . ร . บ . ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ . ศ .2539
8. พ . ร . บ . ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ . ศ .2540