(ตัวอย่างเมนูสมาชิก ประเภท VIP)

ยินดีต้อนรับน้อง  พัสดี งานที่ชอบ ชุดข้อสอบลำดับที่   XXXX

สมาชิกประเภท VIPCOR
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฎิบัติงาน กรมราชทัณฑ์

คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
          1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลักและแนวสอบภาค ก.
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชากต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง จะระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
          4.หมวดแบบทดสอบ จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาหรือตำแหน่งที่ท่านจะสอบ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดย่มีการจำกัดเวลาการทำและมีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (เพื่อทดสอบความรู้ของสมาชิกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่)
 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฎิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ) (50 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมในเมื่อจำนวนรวมรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร และ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามประกาศกรมราชทัณฑ์

2.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฎิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่น ๆ) (10 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามประกาศกรมราชทัณฑ์

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ ดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
1. วิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
1.1 ทดสอบความสามารถในการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา


ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในงานราชทัณฑ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการ
    ปฎิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
6. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณ ข้าราชการราชทัณฑ์
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
9. หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
10. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
11. เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องงานราชทัณฑ์


<- - - - - - - - - -เชิญเลือกทำแนวข้อสอบ ทางด้านซ้ายมือได้ตามสะดวก