(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ อยากสอบ ชอบพัฒนา
สมาชิกประเภท vip 36
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
2 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
3 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง
สังคมวิทยา

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2 มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฏหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
4 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5 มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
อัตราเงินเดือน
1 กรณีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้รับอัตราเงินเดือน 7,630 บาท
2 กรณีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 3 ได้รับอัตราเงินเดือน 9,320 บาท

วิชาที่จัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
3 พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ . ศ . 2546
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
10.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
11.ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง
12 สถานการณ์โลกปัจจุบัน (เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง )
……………………………………………………………………………………………………………

(รวม 12 หมวดวิชา)


<- - - - - - - - - - - -      เชิญทำแนวข้อสอบ โดยคลิ๊กที่ เมนู ซ้ายมือ
ปรับปรุงล่าสุด 22 กันยายน 2550