(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ อยากสอบ ชอบวางแผน
สมาชิกประเภท vip 31
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานอบต . แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1 มีความรู้ในวิชาการวิจัยสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2 มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และกฏหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
4 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5 มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
อัตราเงินเดือน
1 กรณีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้รับอัตราเงินเดือน 7,630 บาท
2 กรณีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 3 ได้รับอัตราเงินเดือน 9,320 บาท

วิชาที่จัดสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)


.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ) พุทธศักราช 2550
.2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน
.3 พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
.4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
.7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
.8 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
11 เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)

(รวม 11 หมวดวิชา)


<- - - - - - - - - - - -      เชิญทำแนวข้อสอบ โดยคลิ๊กที่ เมนู ซ้ายมือ
ปรับปรุงล่าสุด 22 กันยายน 2550