(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

สมาชิกประเภท vipbkkoo
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ตำแหน่ง ครูกรุงเทพมหานคร (ภาค ข. เน้นหลักกฎหมายที่สำคัญ)
หลักสูตรการสอบ

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

(อนุโลมตามหลักสูตรของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว21 ลงวันที่ 29 พ.ย.48 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550)
-----------------------------

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม350 คะแนน) ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1.5.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
1.5.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.5.5 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
1.5.6 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.5.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และที่ ก.ก. กำหนด
2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
3.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
3.1.1 หลักการศึกษา
3.1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3.1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3.1.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
3.1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยการ สอบข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1.4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย
1.5 ความเป็นพลเมืองดี
1.6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
1.8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
1.9 การจัดการความรู้
1.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
2.2 บุคลิกภาพ
2.3 การมีปฏิภาณไหวพริบ
2.4 การมีปฏิสัมพันธ์