(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ การเงิน   งานฉันชอบ
สมาชิกประเภท vip60c22
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาค ข.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 สนง. กพ.

วัตถุประสงค์ของการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นอย่างไร
การสอบภาค ก. เป็นการใช้ข้อสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้เข้าสอบ ซึ่งประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย สำหรับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจะวัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งเป็นความสามารถที่เกิดจากการสะสมความรู้มาตั้งแต่ชั้นประถมการศึกษา ถึงชั้นมัธยมการศึกษา เป็นความสามารถจากประสบการณ์ของผู้เข้าสอบโดยแท้ ดังนั้นวิธีการทำข้อสอบภาค ก. คือ การหาแนวข้อสอบเก่า ๆ มาฝึกหัดทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ ก็น่าจะเพียงพอแล้วโดย การสอบภาค ก. มีตัวชี้วัด 3 ทาง คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
ตัวชี้วัดที่ 2 วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
ตัวชี้วัดที่ 3 วัดความสามารถทางด้านภาษา (Verbal Ability)
ข้อสอบ ภาค ก. สอบวิชาใดบ้าง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา คือ
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรปุเหตุผล โดยการให้สรุปใจความ หรือให้จับประเด็นในข้อความ วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบ ความเข้าใจภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา หรือการเรียงความ
ดังนั้นการสอบ ภาค ก. จึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นประตูไปสู่ การสอบ ภาค ข. และ ภาค ค. ต่อไป
ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 สอบวิชาใดบ้าง

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน
1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
- ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการอุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ
2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความเข้าใจภาษา
การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
- การใช้ภาษา
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
การเรียงข้อความ
ภาคที่ 2ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ความรู้ทางหลักการบัญชี ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน )
( ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบัญชี )
ภาคที่ 3ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น