(ตัวอย่าง เมนู สมาชิกประเภท vip)

ยินดีต้อนรับคุณ บ้านเรา เราก็รัก
สมาชิกประเภท vip 60c3
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ตำแหน่ง สายงานเริ่มต้นระดับ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบ ปรนัย 2 วิชา คือ
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่นซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว

- ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสม กับการปฎิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้ง อปท.ได้แก่ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2 วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ความเข้าใจภาษา
การอ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบ
คำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
2.2 การใช้ภาษา
2.2.1 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
2.2.2 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
2.2.3 การเรียงข้อความ

<- - - - - - - - - - - -      เชิญทำแนวข้อสอบ โดยคลิ๊กที่ เมนู ซ้ายมือ
ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2551