ตัวอย่าง ชุดแนวข้อสอบสมาชิก VIP
ยินดีต้อนรับน้อง xxxx xxxx ชุดข้อสอบลำดับที่ xxxx
สมาชิกประเภท vipbk55_c341
ตำแหน่ง
นักโภชนาการ ปฎิบัติการ
สังกัด กรุงเทพมหานคร
คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
          1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายและ วิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
          4.หมวดแบบทดสอบ จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาหรือตำแหน่งที่ท่านจะสอบ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยมีการจำกัดเวลาการทำและมีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (เพื่อทดสอบความรู้ของสมาชิกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่)
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัตงาน)

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
  1.วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
  (2) ความสามารถด้านเหตุผล
  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ
การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  (1) ความเข้าใจภาษา
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ
และตีความด้วย
  (2) การใช้ภาษา
  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
  3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกียวข้องกับการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
  ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
  (1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
  (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  (3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  (7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฎิบัติงานสารบรรณ
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ ได้แก่ การศึกษา การวิเคราะห/ วิจัย
ปัญหาโภชนาการ การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน
ตรวจวิเคราะห/คุณค่าอาหารและสารอาหารโดยคำนวณความต้องการสารอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ การดำเนินการป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่สมดุล และประเมิน ภาวะโภชนาการ การวิเคราะห/วิจัยด้านอาหารและสุขภาพของประชาชน การวางแผนด้านโภชนาการเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มผู้นำชุมชน การค้นคว้าทดลองอาหารตามหลักวิชาอาหาร และโภชนาการ การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ การควบคุมดูแลการบริการอาหารในโรงพยาบาลและ
โรงเรียน การควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำหนดรายการอาหารโดยใช้หลักโภชนบำบัด การให้ คำปรึกษาทางโภชนาการและโภชนบำบัดแก่บุคคลในวัยต่างๆ การเผยแพร่ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ด้านความปลอดภัยในการบริโภคแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


<- - - - - - - - - -เชิญเลือกทำแนวข้อสอบ ทางด้านซ้ายมือได้ตามสะดวก