ตัวอย่าง ชุดแนวข้อสอบสมาชิก VIP
ยินดีต้อนรับน้อง xxxx xxxx ชุดข้อสอบลำดับที่ xxxx
สมาชิกประเภท vipbk55_c247
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
สังกัด กรุงเทพมหานคร
คำอธิบาย ก่อนทำแนวข้อสอบ
1. แนวข้อสอบจะปรากฎ ทางด้านซ้ายมือของสมาชิก วิธีการทำแนวข้อสอบใช้เมาส์คลิ๊กตามหัวข้อที่สมาชิกต้องการจะทำ
2. แนวข้อสอบ ได้แบ่งเป็น หมวด ๆ จำนวน 4 หมวดคือ
          1.หมวดเอกสารประกอบการบรรยาย  จะเป็นที่รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายหรือใช้ประกอบการสอบของสมาชิก เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น สมาชิกสามารถ Download โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
          2. หมวดบรรยายสรุป (Clip Vedeo) จะเป็นที่รวบรวมภาพยนต์ (Clip Video) สำหรับบรรยายประกอบความเข้าใจให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิชาเกี่ยวกับกฎหมายและ วิชาภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
          3.หมวดแนวข้อสอบเก่า จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้สมาชิกเข้าฝึกหัดทำ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยระบบจะตอบว่า ตอบผิด หรือ ตอบถูก โดยไม่มีการจำกัดเวลาการทำและไม่มีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางในการออกข้อสอบในวิชาที่ต้องการจะสอบในอนาคต)
          4.หมวดแบบทดสอบ จะเป็นที่รวบรวมแนวข้อสอบเก่าในวิชาหรือตำแหน่งที่ท่านจะสอบ โดยมีตัวเลือก ก. ข. ค. ง. เป็นต้น วิธีการทำสมาขิกต้องเลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยมีการจำกัดเวลาการทำและมีคะแนนแสดงผลการทำแนวข้อสอบ (เพื่อทดสอบความรู้ของสมาชิกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่)
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัตงาน)

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
  1.วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
  (2) ความสามารถด้านเหตุผล
  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ
การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  (1) ความเข้าใจภาษา
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ
และตีความด้วย
  (2) การใช้ภาษา
  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงความ
  3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกียวข้องกับการปฎิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
  ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
  (1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
  (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  (3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  (4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  (7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฎิบัติงานสารบรรณ
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการคลัง เช่น งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การใช้จ่ายเงินยืม เงินนอก งบประมาณ การรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานภาวะ เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)


<- - - - - - - - - -เชิญเลือกทำแนวข้อสอบ ทางด้านซ้ายมือได้ตามสะดวก